Statuten voor het district Groningen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken

 Naam en zetel

artikel 1

De vereniging draagt de naam Districtsvereniging Groningen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen. De vereniging, verder te noemen het district, is opgericht op 5 juli 1941 en duurt voor onbepaalde tijd voort.

 Doel

artikel 2

 1      Het district stelt zich ten doel het in algemene zin bevorderen van datgene dat bijdraagt tot een zo goed mogelijke eerste hulpverlening bij ongelukken. Daarnaast heeft het district ten doel

        a   de samenwerking tussen de afdelingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, verder te noemen KNV‑EHBO, binnen haar grenzen te bevorderen; waar hierna gesproken wordt over een afdeling of afdelingen worden daarmee bedoeld een afdeling of afdelingen van de KNV‑EHBO, binnen de grenzen van het district;

        b   het ondernemen van promotie‑activiteiten voor de eerste hulpverlening bij ongelukken in de ruimste zin van het woord binnen haar grenzen;

        c   het coördineren van activiteiten, standpunten, meningen en wensen van de afdelingen;

        d   het zo mogelijk bijdragen tot de preventie van ongevallen.

2      Het district tracht dit doel onder meer te bereiken door

        a   het (op verzoek) geven van voorlichting aan de afdelingen en andere instanties;

        b   het houden van vergaderingen, lezingen en andere (studie‑)bijeenkomsten;

        c   het waar mogelijk samenwerken met verenigingen of instellingen binnen haar grenzen, die hetzelfde doel beogen of ter bereiking van het doel kunnen bijdragen;

        d   het hoofdbestuur van de KNV‑EHBO op de hoogte te houden van de gang van zaken in het district;

        e   andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel.

 Leden

artikel 3

 Leden van het district zijn alle natuurlijke personen, die als lid van een afdeling zijn ingeschreven en contributie betalen.

 Kringen

artikel 4

 1      Naburige afdelingen binnen het werkingsgebied van het district kunnen samen een kring vormen. De indeling van de afdelingen in kringen geschiedt door het bestuur, in overleg met de betrokken afdelingen.

2      Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de kringen worden gegeven.

 Beëindiging van het lidmaatschap

artikel 5

 Het lidmaatschap eindigt

a      door opzegging of overlijden;

b      door royement;

c      indien de afdeling waarvan hij of zij lid is geen afdeling meer is van de KNV‑EHBO.

 Het districtsbestuur

artikel 6

 1      Het district wordt bestuurd door het bestuur, hierna te noemen districtsbestuur. Het districtsbestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en wordt samengesteld uit de leden van de afdelingen en bij voorkeur uit de in artikel 4 genoemde kringen.

2      De leden van het bestuur worden gekozen in een tenminste éénmaal per jaar te houden districtsvergadering, door de afgevaardigden van de leden. De afgevaardigden worden bij voorkeur in een afdelingsvergadering uit en door de leden van die afdeling gekozen.

3      De bestuursleden worden kandidaat gesteld door het districtsbestuur, kringen en/of 3 of meer afdelingen gezamenlijk binnen het district.

4      De voorzitter, het H.B. lid en het waarnemend H.B. lid worden in functie gekozen, terwijl de overige functies in een vergadering van het districtsbestuur worden verdeeld. Het H.B. lid en het waarnemend H.B. lid dienen bij voorkeur leden van het districtsbestuur te zijn.

5      Jaarlijks treedt een deel van de bestuurders af, het ene jaar de voorzitter, het volgende jaar de secretaris en het daarop volgende jaar de penningmeester. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af. Aftredende leden zijn direct herkiesbaar. Het districtsbestuur maakt een rooster van aftreden. In tussentijdse vacatures in het bestuur wordt voorzien door de eerstvolgende districtsvergadering; de dan gekozene treedt, wat tijdstip van periodiek aftreden betreft, in de plaats van degene tot wiens opvolger hij of zij gekozen wordt.

6      Het bestuur vertegenwoordigt het district in en buiten rechte. Bovendien wordt het district in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris en/of penningmeester. Het bestuur behoeft machtiging van de districtsvergadering voor het kopen, vervreemden en bezwaren van register zaken alsmede roerende zaken tot een gemaximeerd bedrag zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

7      Het districtsbestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig acht, doch tenminste vier keer per jaar. Wordt door drie leden van het bestuur een vergadering wenselijk geacht, dan schrijft de voorzitter een vergadering uit, die gehouden wordt binnen een maand, nadat deze drie leden schriftelijk een verzoek daartoe, onder opgave van de te behandelen punten, hebben ingediend. Bij uitblijven daarvan kan door de drie bedoelde leden de vergadering worden uitgeschreven.

8      Van de districts‑ en bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door of namens de secretaris. Deze notulen worden na bespreking in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter en secretaris ondertekend.

9      De voorzitter leidt de vergaderingen van het district of het districtsbestuur. Uitgaande brieven over belangrijke aangelegenheden worden mede door hem/haar met de secretaris ondertekend; voor zover het financiële zaken betreft tekent hij/zij met de penningmeester.

10    De secretaris zorgt te allen tijde een overzicht te hebben van de aangesloten afdelingen met het ledental van die afdelingen op 1 januari van het kalenderjaar en van de gegevens van die afdelingen die wenselijk worden geacht. Hij/zij voert waar mogelijk de correspondentie en zorgt dat alle ingekomen stukken en kopieën van uitgegane brieven overzichtelijk worden bewaard. Na afloop van het jaar maakt hij/zij een verslag op ter behandeling op de onder artikel 8 lid 1 genoemde vergadering.

11    De penningmeester beheert de financiën volgens wettelijke voorschriften. Het districtsbestuur heeft te allen tijde het recht zijn/haar beheer te controleren en daartoe inzage te vragen in de boeken. Na afloop van het kalenderjaar maakt hij/zij rekening en verantwoording op over dat jaar en brengt daarover verslag uit in de onder artikel 8 lid 1 bedoelde vergadering.

12    Alle overige bestuursleden kunnen door het districtsbestuur worden belast met speciale opdrachten of kunnen worden aangewezen ter assistentie of vervanging van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

13    Voor het bijwonen van vergaderingen of bijzondere gebeurtenissen het district aangaande wordt aan bestuursleden een billijke vergoeding toegekend voor reis- en/of verblijfkosten.

        De kilometervergoeding wordt vastgesteld in de districtsvergadering. Dergelijke vergoedingen kunnen eveneens worden toegekend aan personen (zoals de deelnemers aan de landelijke vaardigheidsproef) wanneer deze in opdracht van het bestuur een reis ondernemen.

 
 Einde bestuurslidmaatschap

artikel 7

1      Het bestuurslidmaatschap eindigt

        a   indien het bestuurslid zijn lidmaatschap van een afdeling in het district beëindigt;

        b   indien de afdeling waarvan hij of zij lid is geen afdeling meer is van de KNV‑EHBO;

        c   door bedanken of overlijden;

        d   door ontslag.

2      Een bestuurslid kan, ook al is deze voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de districtsvergadering worden ontslagen of geschorst.

3      Een bestuurslid kan eveneens, ook al is deze voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het districtsbestuur worden geschorst tot een eerstvolgende districtsvergadering. Het districtsbestuur stelt de afdelingen en het bestuur van de KNV‑EHBO onverwijld op de hoogte van de schorsing van een bestuurslid. Een geschorst bestuurslid heeft echter wel toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en heeft het recht daarover het woord te voeren. Een schorsing die niet wordt gevolgd door een besluit tot ontslag van de eerstvolgende districtsvergadering eindigt na afloop van die vergadering.

 Districtsvergaderingen

artikel 8

 1      Tenminste één keer per jaar wordt een districtsvergadering, het hoogste orgaan binnen het district, gehouden, en wel minimaal twee weken vóór de Algemene Vergadering van de KNV‑EHBO. Zij wordt tenminste drie weken voor de datum waarop zij zal worden gehouden uitgeschreven, onder bekendmaking van de agenda.

2      In het geval het district voor de eerstvolgende Algemene Vergadering van de KNV‑EHBO vanwege een optredende vacature een lid voor het hoofdbestuur van de KNV‑EHBO dient voor te dragen, wordt er tenminste vier maanden vóór de betreffende Algemene Vergadering van de KNV‑EHBO eveneens een districtsvergadering gehouden.

3      Het bestuur van de KNV‑EHBO ontvangt een exemplaar van de agenda van de districtsvergaderingen.

4      De leden van de afdelingen worden in een districtsvergadering vertegenwoordigd door één of meer afgevaardigden, tot een maximum aantal gelijk aan het aantal stemmen, dat de leden van de betreffende afdeling gerechtigd zijn uit te brengen, volgens de in lid 6 opgenomen regeling.

        De afdelingen delen vóór de aanvang van een districtsvergadering door middel van de presentielijst de namen van de afgevaardigden van hun afdeling mee.

5      De leden van een afdeling hebben recht op het via de afgevaardigden doen uitbrengen van een aantal stemmen in de districtsvergadering, volgens de in lid 6 opgenomen regeling.

6      In de algemene vergadering hebben de plaatselijke afdelingen een aantal stemmen dat afhankelijk is van het aantal leden dat bij die plaatselijke afdeling is ingeschreven op 31 december voorafgaande aan de datum van de algemene vergadering en wel als volgt:

        t/m 25 personen                 één stem

        26 t/m 50 personen            twee stemmen

        51 t/m 75 personen            drie stemmen

        76 t/m 100 personen          vier stemmen

        en vervolgens per 100-tal één stem meer, terwijl een resterend gedeelte van een 100-tal naar boven wordt afgerond.

        Ongeacht het aantal leden zullen de afgevaardigden van een afdeling echter nimmer meer stemmen kunnen uitbrengen dan één vierde van het totaal aantal uit te brengen stemmen in de vergadering.

        De peildatum voor het aantal leden is 31 december van het voorafgaande jaar, waarin de districtsvergadering plaatsvindt. Het districtsbestuur brengt per aanwezig bestuurslid één stem uit.

7      Alle leden hebben het recht onderwerpen op te geven ter behandeling in de districtsvergadering, mits deze tenminste één maand voor de vergadering bij het districtsbestuur zijn ingediend. Indien hieraan is voldaan, plaatst het districtsbestuur de opgegeven onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende districtsvergadering.


8      Op de agenda van de op grond van lid 1 te houden districtsvergadering moet voorkomen:

        a   het jaarverslag van de secretaris

        b   het jaarverslag van de penningmeester

        c   het verslag van de gehouden kascontrole

        d   de agenda voor de Algemene Vergadering van de KNV‑EHBO

        e   de aanwijzing van de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de KNV‑ EHBO;

        f    de periodieke verkiezing van het districtsbestuur;

        g   het aanwijzen van twee afdelingen en één afdeling als reserve, waarvan een lid zitting heeft in de commissie voor de eerstvolgende kascontrole.

9      Op de agenda van de op grond van lid 2 te houden districtsvergadering moet zo mogelijk voorkomen de voordracht van een kandidaat voor het bestuurslidmaatschap en zo mogelijk tevens een kandidaat voor het plaatsvervangend bestuurslidmaatschap van de KNV‑EHBO.

10    Alle besluiten in de districtsvergadering worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten of de wet een versterkte meerderheid voorschrijven. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Met instemming van de vergadering is verkiezing bij acclamatie mogelijk. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Bij verkiezingen wordt verkozen verklaard degene, die de meerderheid van stemmen op zich heeft verenigd. Behaalt geen van de kandidaten deze meerderheid, dan volgt herstemming tussen de twee kandidaten (per vacature), die de meeste stemmen op zich verenigen. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot. Staken de stemmen over voorstellen van zakelijke aard, dan wordt zodanig voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

 Geldmiddelen en boekjaar

artikel 9

 1      De inkomsten van het district bestaan uit:

        a   de gelden, die de KNV‑EHBO conform de statuten en reglementen van die vereniging ter beschikking stelt aan het districtsbestuur;

        b   subsidies, vergoedingen, schenkingen en andere toevallige baten;

        c   in bijzondere gevallen kan de districtsvergadering bij meerderheid van drievierde van de uitgebrachte stemmen besluiten een extra bijdrage van de tot het district behorende afdelingen te heffen; zulks dient op de agenda van de betreffende vergadering te worden vermeld.

2      Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 Vaststelling en wijzigen van de statuten

artikel 10

1      Wijzigingen in statuten van het district behoeven de goedkeuring van het hoofdbestuur van de KNV‑EHBO om van kracht te worden. Zij worden vervolgens in een notariële akte neergelegd.

2      Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de districtsvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De oproeping vermeldt woordelijk de voorgestelde wijziging. De termijn voor oproeping tot de districtsvergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

3      Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts in een districtsvergadering worden genomen indien een meerderheid van tenminste drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen voor het voorstel stemt.

 Onvoorziene aangelegenheden

artikel 11

1      In zaken niet geregeld door de statuten en reglementen van de KNV‑EHBO of door de statuten van het district beslist tenminste ¾ van het aantal benoemde districtsbestuursleden.

2      Leden, die tegen zodanige beslissing bezwaren hebben, kunnen deze kenbaar maken bij het bestuur van de KNV‑EHBO, in welk geval dat bestuur het districtsbestuur kan verzoeken zijn beslissing te herroepen.

3      Zo nodig kunnen reglementen worden opgesteld. Deze mogen niet in strijd zijn met deze statuten. De vaststelling en wijziging van reglementen geschiedt door de districtsvergadering, tenzij de districtsvergadering dit aan het districtsbestuur heeft opgedragen.

4      Voor vaststelling en wijziging van reglementen geldt, dat hierover alleen een beslissing kan worden genomen, indien dit punt op de agenda voor de districtsvergadering staat. Artikel 10 lid 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing.

 Liquidatie

artikel 12

1      Het district wordt ontbonden door een besluit daartoe van de districtsvergadering, genomen met tenminste drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. Artikel 10 lid 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing.

2      Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het districtsbestuur. Bij het ontbreken van een bestuur zal het bestuur van de landelijke vereniging met de vereffening zijn belast.

3      Een eventueel batig saldo vervalt aan de afdelingen binnen het district op basis van afdrachten van de afgelopen 5 jaar. Bij ontstentenis daarvan aan een bestemming zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van het district, of aan de KNV‑EHBO.

4      Na de ontbinding blijft het district voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van het district uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5      Een voorgenomen besluit tot ontbinding wordt gelijktijdig gemeld aan het hoofdbestuur van de KNV‑EHBO.

 Slotbepalingen

artikel 13

1      De statuten en reglementen van het district mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken.

2      In alle gevallen waarin de wet en deze statuten en reglementen niet voorzien, alsmede bij alle geschillen en meningsverschillen over uitleg en toepassing van de wet, deze statuten en reglementen, beslist het districtsbestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 10 december 1998

Ingangsdatum van deze statuten: 17oktober 2000